அதோபாராய்! - ado paaraay!

குதித்துக் குதித்தே ஓடும்

குதிரை அதோ பாராய்.

kudiththu kudiththu oodum

gudirai ado paaraay

அசைந்து அசைந்து செல்லும்

ஆனை இதோ பாராய்.

asaidu asaindu sellum

aanai ido paaraay

 

பறந்து பறந்து போகும்.

பருந்து அதோ பாராய்.

parandu parandu pOgum

parundu ado paaraay

நகர்ந்து நகர்ந்து செல்லும்

நத்தை இதோ பாராய்.

nagarndu nagarndu sellum 

naththai ido paaraay

தத்தித் தத்திப் போகும்

தவளை அதோ பாராய்.

thathi thathi pogum

tavaL ado paaraay

துள்ளித் துள்ளி நாமும்

பள்ளி செல்வோம், வாராய்.

thuLLi thuLLi naamum

paLLi selvOm, vaaraay.