பசுவே - pasuvE

பசுவே, பசுவே, உன்னைநான்
பார்த்துக் கொண்டே இருக்கின்றேன்.

pasuvE, pasuvE, unnainaan 

paarthu konde irukindren.

வாயால் புல்லைத் தின்கின்றாய்.
மடியில் பாலைச் சேர்க்கின்றாய்.

vaayaal pullai tinkindraay

madiyil paalai serkkindraay

சேர்த்து வைக்கும் பாலெல்லாம்
தினமும் நாங்கள் கறந்திடுவோம்.

serththu vaikkum paalellaam

dinamum naangaL karandhiduvom

கறந்து கறந்து காப்பியிலே
கலந்து கலந்து குடித்திடுவோம்.

karandu karandu kappiyile

kalandu kalandu kudithiduvom.