நத்தையம்மா - naththaiyamma

நத்தை யம்மா, நத்தை யம்மா,
எங்கே போகிறாய்?
அத்தை குளிக்கத் தண்ணீர்க் குடம்
கொண்டு போகிறேன்.
naththaiyamma naththaiyamma

yengE poreenga

aththai kuLikka tanneer kulam

kondu pogirEn
எத்த னைநாள் ஆகும் அத்தை
வீடு செல்லவே?
பத்தே நாள்தான்; வேணுமானால்
பார்த்துக் கொண்டிரு

eththanai naaL aagum aththai 

veedu sellave

pathE naaLthan; vEnumaanaal

paththu kondiru.