வண்டி வருகுது - vandi varugudu

கடகடா கடகடா வண்டி வருகுது

காளை மாடு இரண்டு பூட்டி வண்டி வருகுது.

kadakada kadakada vandi varugudu

kaaLai maadu irandu pootti vandi varugudu

டக்டக் டக்டக் வண்டி வருகுது.

தாவித் தாவி ஓடும் குதிரை வண்டி வருகுது.

taktak taktak vandi varugudu

taavi taavi oodum gudirai vandi varugudu

ட்ரிங்ட்ரிங் ட்ரிங்ட்ரிங் வண்டி வருகுது

சீனு ஏறி ஓட்டும் சைக்கிள் வண்டி வருகுது.

tringtring tringtring vandu varugudu

seenu Eri oottum saikil vandi varugudu

பாம்பாம் பாம்பாம் வண்டி வருகுது.

பாய்ந்து வேகமாக மோட்டார் வண்டி வருகுது.

paampaam paampaam vandi varugudu

paayndu vegamaaga motaar vandi varugudu

குப்குப் குப்குப் வண்டி வருகுது.

கும்ப கோண மிருந்து ரயில் வண்டி வருகுது!

gupgup gupgup vandi varugudu

kumbakona mirundu rayil vandi varugudu