துட்டுத்தந்தால் லட்டு - Thuttu thanda lattu

வெங்கு, வெங்கு, வெங்கு

வெங்கு ஊதினான் சங்கு,

நுங்கு, நுங்கு, நுங்கு

நுங்கில் எனக்குப் பங்கு.

Vengu, vengu, vengu

vengu oodinaan sangu

nungu, nungu, nung

nungil enakku pangu

வள்ளி, வள்ளி, வள்ளி

வள்ளி, கொலுசு வெள்ளி

பள்ளி, பள்ளி, பள்ளி

பள்ளி செல்வோம் துள்ளி.

vaLLi, vaLLi, vaLLi

vaLLi, kolusu veLLi

paLLi, paLLi, paLLi

paLLi selvom thuLLi

பட்டு, பட்டு, பட்டு

பட்டு வாயில் பிட்டு.

துட்டு, துட்டு, துட்டு

துட்டுத் தந்தால் லட்டு!

pattu, pattu, pattu

pattu vaayil pittu

thuttu thuttu thuttu

thuttu thandaal lattu.