MARATHI Learn Indian Languages - MARATHI Conjuncts
Close
MARATHI Conjuncts

                    
                    
                    
      क्ष  
त + क = त्क
त + ख = त्ख
त + ग = त्ग
त + घ = त्घ
त + च = त्च
त + छ = त्छ
त + ज = त्ज
त + झ = त्झ
त + ञ = त्ञ
त + ट = त्ट
त + ठ = त्ठ
त + ड = त्ड
त + ढ = त्ढ
त + ण = त्ण
त + त = त्त
त + थ = त्थ
त + द = त्द
त + ध = त्ध
त + न = त्न
त + प = त्प
त + फ = त्फ
त + ब = त्ब
त + भ = त्भ
त + म = त्म
त + य = त्य
त + र = त्र
त + ल = त्ल
त + व = त्व
त + श = त्श
त + ष = त्ष
त + स = त्स
त + ह = त्ह
त + ळ = त्ळ
त + क्ष = त्क्ष
Close