ASSAMESE Learn Indian Languages - ASSAMESE Conjuncts
Close
ASSAMESE Conjuncts

                    
                    
                    
    
ড + ক = ড্ক
ড + খ = ড্খ
ড + গ = ড্গ
ড + ঘ = ড্ঘ
ড + ঙ = ড্ঙ
ড + চ = ড্চ
ড + ছ = ড্ছ
ড + জ = ড্জ
ড + ঝ = ড্ঝ
ড + ঞ = ড্ঞ
ড + ট = ড্ট
ড + ঠ = ড্ঠ
ড + ড = ড্ড
ড + ঢ = ড্ঢ
ড + ণ = ড্ণ
ড + ত = ড্ত
ড + থ = ড্থ
ড + দ = ড্দ
ড + ধ = ড্ধ
ড + ন = ড্ন
ড + প = ড্প
ড + ফ = ড্ফ
ড + ব = ড্ব
ড + ভ = ড্ভ
ড + ম = ড্ম
ড + য = ড্য
ড + র = ড্র
ড + ল = ড্ল
ড + শ = ড্শ
ড + ষ = ড্ষ
ড + স = ড্স
ড + হ = ড্হ
Close