Close
GUJARATI Combinations/vowel signs
અંઅઃ
કાકિકીકુકૂકૅકૈકૉકૌકંકઃ
ખાખિખીખુખૂખૅખૈખૉખૌખંખઃ
ગાગિગીગુગૂગૅગૈગૉગૌગંગઃ
ધાધિધીધુધૂધૅધૈધૉધૌધંધઃ
ઙાઙિઙીઙુઙૂઙૅઙૈઙૉઙૌઙંઙઃ
ચાચિચીચુચૂચૅચૈચૉચૌચંચઃ
છાછિછીછુછૂછૅછૈછૉછૌછંછઃ
જાજિજીજુજૂજૅજૈજૉજૌજંજઃ
ઝાઝિઝીઝુઝૂઝૅઝૈઝૉઝૌઝંઝઃ
ઞાઞિઞીઞુઞૂઞૅઞૈઞૉઞૌઞંઞઃ
ટાટિટીટુટૂટૅટૈટૉટૌટંટઃ
ઠાઠિઠીઠુઠૂઠૅઠૈઠૉઠૌઠંઠઃ
ડાડિડીડુડૂડૅડૈડૉડૌડંડઃ
ઢાઢિઢીઢુઢૂઢૅઢૈઢૉઢૌઢંઢઃ
ણાણિણીણુણૂણૅણૈણૉણૌણંણઃ
તાતિતીતુતૂતૅતૈતૉતૌતંતઃ
થાથિથીથુથૂથૅથૈથૉથૌથંથઃ
દાદિદીદુદૂદૅદૈદૉદૌદંદઃ
ધાધિધીધુધૂધૅધૈધૉધૌધંધઃ
નાનિનીનુનૂનૅનૈનૉનૌનંનઃ
પાપિપીપુપૂપૅપૈપૉપૌપંપઃ
ફાફિફીફુફૂફૅફૈફૉફૌફંફઃ
બાબિબીબુબૂબૅબૈબૉબૌબંબઃ
ભાભિભીભુભૂભૅભૈભૉભૌભંભઃ
મામિમીમુમૂમૅમૈમૉમૌમંમઃ
યાયિયીયુયૂયૅયૈયૉયૌયંયઃ
રારિરીરુરૂરૅરૈરૉરૌરંરઃ
લાલિલીલુલૂલૅલૈલૉલૌલંલઃ
વાવિવીવુવૂવૅવૈવૉવૌવંવઃ
શાશિશીશુશૂશૅશૈશૉશૌશંશઃ
ષાષિષીષુષૂષૅષૈષૉષૌષંષઃ
સાસિસીસુસૂસૅસૈસૉસૌસંસઃ
હાહિહીહુહૂહૅહૈહૉહૌહંહઃ
ળાળિળીળુળૂળૅળૈળૉળૌળંળઃ
ક્ષક્ષક્ષાક્ષિક્ષીક્ષુક્ષૂક્ષૅક્ષૈક્ષૉક્ષૌક્ષંક્ષઃ
જ્ઞજ્ઞજ્ઞાજ્ઞિજ્ઞીજ્ઞુજ્ઞૂજ્ઞૅજ્ઞૈજ્ઞૉજ્ઞૌજ્ઞંજ્ઞઃ
Close