மாம்பழம் - Maambalam

மாம்பழமாம் மாம்பழம்.
மல்கோவா மாம்பழம்.

Maambazhamaam maambazhamaam

Malgovaa maambazhamaam

சேலத்து மாம்பழம்.
தித்திக்கும் மாம்பழம்

Selaththu maambazhamaam

Thithikkum maambazhamaam

அழகான மாம்பழம்.
அல்வாபோல் மாம்பழம்.

azhagaana maambazhamaam

alvaapol maambazhamaam

தங்கநிற மாம்பழம்
உங்களுக்கும் வேண்டுமா?

thanganira maambazhamaam

இங்கேஓடி வாருங்கள்;
பங்குபோட்டுத் தின்னலாம்.

inge vodi vaarungaL

pangupottu thinnalaam.